اطلاعات تماس

نخستین نشریه تخصصی اسپا در ایران
آدرس:
صاحب امتیاز و سردبیر: سهیل چهره ای
مدیر مسوول: شهیار اسمعیلی


تهران – صندوق پستی: ۱۵۷-۱۳۹۵۵
تلفن: 44655811- 44698296
فکس: 44670551

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری