این ابزار ساده و دستی رو ببینید كه چطور ریش رو مرتب و اراسته می كنه.