ماساژها و كشش هاي خاصي براي كساني كه دچار انقباض در ناحيه گردن و شانه هستند وجود دارد. اما شما هيچگاه بدن خود را به دست ادم هاي ناوارد نسپاريد