تكنيك Tok Sen روشی منحصر به فرد در ماساژتای است که با میخ و چکش انجام می شود و برخی می گویند موثرترین نوع ان است. این تکنیک انسداد در کانال های انرژی را از بین می برد، نقاط فشاری را فعال می کند و جریان عادی انرژی را در بدن برقرار می کند. همچنین عضلات گره خورده را ارام می کند،به خصوص انهایی که از طریق تکنیک های ماساژ قابل دسترس نیستند. این ماساژ کشش خوبی بر روی تاندون ها و لیگامان ها ایجاد می کند و دردهای مزمن را کاهش می دهد.