آموزش ماساژ كف پا با روشی ساده

این ماساژ در سه مرحله و با كار بر روی فاسیای كف پا شروع میشه. مراحل بعدی هم تاندون اشیل و پاشنه پا رو شامل میشه. كاهش تنش و استرس و بازیابی بافت از مزایای این تكنیكه