تماس با ما
نخستین نشریه تخصصی اسپا در ایران

صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر: مجتبی منصوری


تهران – صندوق پستی: ۱۵۷-۱۳۹۵۵
تلفن: 44655811 (021)