تماس با ما
نخستین نشریه تخصصی اسپا در ایران

صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر: سهیل چهره ای


تهران – صندوق پستی: ۱۵۷-۱۳۹۵۵
تلفن: 44655811 (021) - 44698296 (021)
فکس: 44670551 (021)