زیبازی: درمان جدیدی برای آکنه ملتهب با درجه ملایم به بازار آمد: میکرو ذرات طلا.

 Sebacia Microparticles از طرف FDA برای فروش مجاز شناخته شدند که این به خاطر نتایج مثبت آزمایشات انجام شده بر روی 168 نفر با آکنه ملایم، که از این مواد همراه یا بدون لیزر استفاده کرده بودند، اعلام شد.

این ابزار کمک درمانی در 53درصد از موارد کاهش علایم التهاب موثر بود در مقایسه با 45درصد از کسانی که فقط با لیزر درمان کرده بودند. همچنین 1/30درصد از بیماران تقریبا دیگر هیچ اثری از عوارض آکنه نداشتند.