10 منبع اصلی استرس در دوران پاندمی

یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی و تحلیلی مستقر در لندن، نظرسنجی خود را از 3000 نفر

در سراسر بریتانیا منتشر کرد که در آن پرسیده شد چه چیزی بیشترین استرس را در سال

گذشته به آنها وارد کرده است.

قابل درک است که علت شماره 1 استرس، نگرانی در مورد سلامتی خود و عزیزانمان است.

سایر عوامل استرس زا شامل کار در خانه، کارهای خانه و تحصیل در خانه است.

نتایج نظرسنجی این 10 عامل استرس زا را نشان میدهد:

1- (51%) نگرانی در مورد سلامتی یکی از عزیزان

2- (35%)  افزایش وزن

3- (32%) نگران سلامتی خودم

4- (32%) ناتوانی در ورزش زیاد

5- (27%) نگرانی در مورد اضافه وزن

6- (23%) کار از خانه

7- (18%) انجام کارهای خانه

8- (14%) ناتوانی در کار

9- (14%) مراقبت از والدین/بستگان

10- (13%) تحصیل در منزل

هانی لنگکاستر-جیمز، روانشناس، گفت: "مایه دلگرمی است که می بینیم نگرانی اصلی ما در

طول اين پاندمي، رفاه عزیزانمان باقی مانده است.

ما به دلایل احساسی از نیازهای مرتبط با سلامت خود غافل شده ایم و غذا می خوریم، بنابراین اکنون

مردم نگران وزنی هستند که در طول همه گیری اضافه کرده اند."