اين دستگاه هاي جديد بخيه به خاطر دقتشون باعث بهبودي زودتر جراحت ميشن. جاي اسكار كمتري هم باقي ميذارن.